Algemene Voorwaarden

Tussen de ondergetekenden:

1) De klant, hierna genoemd “de Opdrachtgever”
2) Sirolf, met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Weergalmlaan 3, vertegenwoordigd door de heer Floris Lefever, zaakvoerder, hierna genoemd “de Dienstverlener”

Artikel 1: De opdracht

Door ondertekening van huidige overeenkomst geeft de Opdrachtgever aan de Dienstverlener, die aanvaardt, de opdracht voor het uitvoeren van de bovengenoemde prestaties op zelfstandige basis.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst vangt aan op datum van ondertekening van huidige overeenkomst en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode vermeld in het hoofdstuk ‘Duurtijd’. Deze periode wordt telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar, behoudens opzegging gegeven door één van beide partijen uiterlijk 2 weken voor het verstrijken van de lopende contractduur. De opzegging dient te gebeuren bij ter post aangetekende brief of per mail die uitwerking heeft de derde werkdag na datum van de verzending. De opzeggingsbrief vermeldt verplicht de duur en de aanvangsdatum van de opzeggingstermijn.

Artikel 3: De prijs

3.1. Voor de uitvoering van de prestatie wordt er gewerkt met een eenmalige opstartkost die vooraf werd bepaald en een maandelijkse onderhoudskost die ook op voorhan wordt bepaald. De voormelde door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener verschuldigde bedragen zullen maandelijks gefactureerd worden en dienen betaald te worden binnen de 15 dagen na factuurdatum op rekeningnummer BE72 6511 6065 2416 van de Dienstverlener.
3.2. Bijkomende opdrachten en eventuele wijzigingen in scope of functionaliteiten worden uitgevoerd in regie aan het hierboven 65 euro/uur, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Indien niet tijdig wordt betaald, vervallen eventueel toegestane kortingen en is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlsintresten verschuldigd aan 10 % op jaarbasis, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van 125 euro. Tevens zal de Opdrachtgever gehouden zijn alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard ook (inclusief erelonen en kosten van een advocaat), die de Dienstverlener maakt als gevolg van de niet-nakoming
door de Opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen, integraal terug te betalen.
3.4. Webprojecten die on hold zijn gezet door de Opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.
3.5. De Dienstverlener houdt zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn. Zolang niet alle verschuldigde bedragen betaald zijn, blijven alle ontwerpen ook eigendom van de Dienstverlener.
3.6. In geval van betwisting dient deze binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan de Dienstverlener te worden overgemaakt, zonder dat dit uitstel of schorsing van betaling kan verantwoorden.
3.7. Betalingen worden steeds toegerekend op de oudste vervallen factuur en bij voorrang op verschuldigde intresten, schadevergoedingen en kosten.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1. De uitvoering van de opdracht zal pas gestart worden na betaling van de voorschotfactuur.
4.2. De Dienstverlener oefent zijn opdracht uit buiten elk dienstverband, in volle onafhankelijkheid. De Dienstverlener beslist vrij over de wijze waarop hij zijn opdracht organiseert. Hij zal zijn diensten aanbieden op de wijze en tijdstippen die hij verkiest, en dient zijn eventuele

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1. De uitvoering van de opdracht zal pas gestart worden na betaling van de voorschotsfactuur.
4.2. De Dienstverlener oefent zijn opdracht uit buiten elk dienstverband, in volle onafhankelijkheid. De Dienstverlener beslist vrij over de wijze waarop hij zijn opdracht organiseert. Hij zal zijn diensten aanbieden op de wijze en tijdstippen die hij verkiest, en dient zijn eventuele onbeschikbaarheid omwille van ziekte, vakantie… niet te verantwoorden.
4.3. Het is de Dienstverlener toegestaan om voor de uitvoering van bepaalde specifieke opdrachten een beroep te doen op derden en dit onder haar specifieke leiding en verantwoordelijkheid.Deze derden zullen op geen enkel ogenblik als werknemer of als Dienstverlener van de Opdrachtgever beschouwd kunnen worden. De Opdrachtgever zal geenszins gerechtigd zijn over hen enig gezag uit te oefenen en dient zich te onthouden van rechtstreekse contacten.
4.4. De Dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om bepaalde immateriële roerende goederen of diensten bij toeleveranciers aan te kopen bestemd voor wederverkoop, zonder dat hij aansprakelijk kan worden gesteld bij een technische, toevallige, opzettelijke, onopzettelijke, grove of nalatige fout van de toeleverancier. De Dienstverlener verbindt zich er wel toe om waar mogelijk ondersteuning en advies te geven aan de Opdrachtgever met betrekking tot de te ondernemen stappen tegen de toeleverancier
4.5. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten en de Dienstverlener onverwijld op de hoogte brengen van alle wijzigingen die nuttig zijn voor het uitvoeren van de gevraagde taken. De Opdrachtgever garandeert dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is de in deze overeenkomst bedoelde rechten te verlenen. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener voor alle schade die het gevolg zou kunnen zijn van beweerde inbreuk op zodanige rechten van derden.
4.6. De Dienstverlener is niet bevoegd om namens de Opdrachtgever overeenkomsten af te sluiten, noch om de Opdrachtgever op enigerlei wijze te verbinden.
4.7. Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever de volledige som van het contract betaald heeft.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Alle goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever en aan de Dienstverlener worden toevertrouwd, worden er bewaard op risico van de Opdrachtgever.
5.2. De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van de Dienstverlener betreffen evenwel middelenverbintenissen.
5.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.
5.4. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.
5.5. De Dienstverlener zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel…
5.6. Zelfs in geval van bedrog blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener met betrekking tot aan de Opdrachtgever geleverde diensten in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van de Dienstverlener. De totale aansprakelijkheid van de Dienstverlener kan nooit meer bedragen dan de prijs die door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
5.7. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover de Dienstverlener geen controle heeft, bevrijden de Dienstverlener voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de Opdrachtgever. 5.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt de Dienstverlener geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
5.9. Onverminderd bovenstaande subartikelen geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De Opdrachtgever aanvaardt dat dergelijke zaken buiten de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener vallen en verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren. Er wordt een garantieperiode van 6 weken na testoplevering voorzien voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.
5.10. Indien de Dienstverlener een woord- of beeldmerk of een complex woordbeeldmerk dient te ontwikkelen voor de Opdrachtgever, zal de Dienstverlener niet moeten instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. Het is aan de Opdrachtgever om contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk en het onderscheidend vermogen van het onderscheidingsteken te bespreken.
5.11. Het is de Opdrachtgever in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatige of zelfs strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zeden. De Dienstverlener draagt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid en zal door de Opdrachtgever op alle vlakken gevrijwaard worden indien toch een dergelijke vordering tegen de Dienstverlener zou worden gesteld.
5.12. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld voor gebeurlijke downtime van de door hem gehoste producten, vermits hij zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.
5.13. De Dienstverlener kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (hackers en anderen die misbruik maken van de geleverde producten).
5.14. Eventuele gebreken (andere dan bedoeld onder artikel 5.9) die niet konden worden vastgesteld op het moment van de oplevering, dienen uiterlijk binnen de maand na de oplevering aangetekend te worden gemeld aan de Dienstverlener. Na het verstrijken van deze termijn draagt de Dienstverlener hiervoor geen enkele aansprakelijkheid meer.
5.15. Geen enkele aansprakelijkheid kan nog ten laste van de Dienstverlener worden gelegd, zodra de Opdrachtgever zelf of een derde aan het project heeft gewerkt. De kosten die door de Dienstverlener werden gemaakt om tot deze vaststelling te komen, zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
6.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Opdrachtgever kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door de Dienstverlener ontwikkelde websites.
6.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door de Dienstverlener gecreëerde website worden overgedragen aan de Opdrachtgever na volledige betaling van de op deze prestaties betrekking hebbende facturen. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de Opdrachtgever werden aangeleverd, maar door Dienstverlener werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de Opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. De Dienstverlener verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
6.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de nodige software voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan de Dienstverlener of een derde waarmee de Dienstverlener hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de Opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
6.5. De Opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van de Dienstverlener waarvan hij kennis neemt.

Artikel 7: De broncode
Onder broncode dient te worden begrepen de volledige PHP-code, databases, beeld- en bronbestanden. De volledige broncode van het project wordt pas overgedragen na volledige betaling van de in deze overeenkomst bepaalde prestaties.Het is de Opdrachtgever verboden de broncode of onderdelen ervan op commerciële of eender welke andere wijze door te geven of door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Dienstverlener. Evenmin mag de Opdrachtgever deze broncode aanwenden als basis voor andere websites. De overdracht van de broncode is aldus strikt beperkt tot het voorwerp van deze overeenkomst.

Artikel 8: Hostingdiensten
8.1. Voor de hosting werkt de Dienstverlener samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de Opdrachtgever bezorgt de Dienstverlener een kopie van de actuele versie van de SLA aan de Opdrachtgever.
8.2. De hostingdiensten worden door de Dienstverlener aan de Opdrachtgever verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de Opdrachtgever van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van de Dienstverlener en wordt jaarlijks aangepast. Indien de Opdrachtgever deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk tegen 1 december zijn opzeg aan de Dienstverlener over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de Opdrachtgever de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 9: Domeinnaam
Indien de Opdrachtgever een domeinnaam bestelt via de Dienstverlener, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de Opdrachtgever. De Dienstverlener staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de Opdrachtgever hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan de Dienstverlener. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht
De Dienstverlener verbindt er zich toe om zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na de beëindiging ervan noch op rechtstreekse, noch op onrechtstreekse wijze, enige bedrijfsgeheimen en/of vertrouwelijke informatie waarvan hij uit hoofde of ter gelegenheid van zijn opdracht kennis zou krijgen of gekregen hebben met betrekking tot de Opdrachtgever, diens producten, technieken en strategieën of met betrekking tot andere verbonden ondernemingen en/of elk persoon die met de Opdrachtgever in contact komt aan derden bekend te maken.Elke inbreuk op de hierboven vermelde geheimhoudingsplicht vormt een ernstige tekortkoming van de Dienstverlener aan zijn verplichtingen.

Artikel 11: Persoonsgegevens
11.1. Voor zover de Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt op de server van de Dienstverlener, heeft De Dienstverlener de hoedanigheid van verwerker. De Opdrachtgever heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De Opdrachtgever verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
11.2. In het kader van de diensten voor de Opdrachtgever verwerkt de Dienstverlener persoonsgegevens van de door de Opdrachtgever opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘Opdrachtgeverenbeheer’, i.e. om met de Opdrachtgever in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 12: Referentie
De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat het door de Dienstverlener voor de Opdrachtgever uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van de Dienstverlener.

Artikel 13: Levering
Leveringstermijnen zijn slechts indicatief en binden de Dienstverlener op geen enkele manier. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.Deze termijnen worden in ieder geval verlengd indien de Opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de Opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 14: Beëindiging van de overeenkomst
14.1. De annulering van een bestelling door de Opdrachtgever is mogelijk zolang de Dienstverlener zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1.00,00 euro.
14.2. In afwijking van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek heeft de Opdrachtgever niet het recht om te allen tijde de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De overeenkomst kan slechts voortijdig beëindigd worden in geval van ernstige tekortkoming van één der partijen aan zijn contractuele verplichtingen en voor zover deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de acht dagen na aangetekende ingebrekestelling. Niet-tijdige betaling van facturen zal altijd als ernstige tekortkoming in de zin van dit artikel beschouwd worden.In die optiek is de Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bv. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Verder is de Dienstverlener gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.
14.3. In ieder geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst dient de Opdrachtgever alle door de Dienstverlener verleende diensten te betalen, alsook de kosten die de Dienstverlener moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat de Dienstverlener nog had kunnen factureren aan de Opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor de Dienstverlener. Bovendien behoudt de Dienstverlener het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
14.4. Bij de beëindiging van de overeenkomst bezorgt de Dienstverlener onverwijld alle werkinstrumenten en documenten (zoals onder meer prijslijsten, publicatiemateriaal, technische- en commerciële gegevens, stalen, …) en elke andere informatie die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van de Dienstverlener terug aan de Opdrachtgever.

Artikel 15: Nietigheid en voorgaanden
15.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling van deze overeenkomst brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst in het gedrang. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
15.2. Huidige overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen partijen en vervangt alle vroegere stilzwijgende of uitdrukkelijke, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten die tussen de partijen zouden zijn gesloten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen dienen te worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

Let's do this!

Heb je een vraag voor ons? Of had je graag een offerte voor je project? Dat is geen enkel probleem! Laat een berichtje achter en we contacteren je snel!

Of contacteer ons via Facebook:
[et_social_follow icon_style="slide" icon_shape="rounded" icons_location="left" col_number="2" outer_color="light" network_names="true"]

Contacteer Ons